Personaliti Islam menurut Perspektif Al-Ghazali dalam Novel Tuhan Lebih Saintifik Karya Farhan Hadi The Islamic Personality from The Perspective of Al-Ghazali in Farhan Hadi’s Novel “God is More Scientific”

NURSUHADA BINTI MD ARIFIN, KAMARIAH BINTI KAMARUDIN

Abstract


Kajian ini menganalisis dan merumuskan personaliti Islam dalam novel Tuhan Lebih Saintifik karya Farhan Hadi. Novel ini dikaji menggunakan konsep personaliti Islam menurut pandangan al-Ghazali. Konsep al-Ghazali digunakan bagi melihat jenis personaliti yang dianjurkan, iaitu personaliti yang terpuji (mahmudah) dan personaliti yang tidak terpuji (mazmumah). Hasil kajian mendapati aspek personaliti Islam dalam novel ini, iaitu personaliti yang terpuji (mahmudah) lebih menyerlah berbanding dengan personaliti yang tidak terpuji (mazmumah). Hal ini memperlihatkan personaliti Islam yang terdapat dalam novel ini mampu menjadi wadah dalam mengembangkan nilai Islam dan boleh menyumbang kepada pembentukan peribadi manusia.

This study analyzes and formulates Islamic personality in the novel, “Tuhan Lebih Saintifik” by Farhan Hadi. The novel is reviewed by using the concept of Islamic personality according to al-Ghazali. The concept of al-Ghazali is used to look at the types of personalities namely, noble personality (mahmudah) and despicable personality (mazmumah). The research results revealed the aspects of personality from the novel whereby the noble personality (mahmudah) was more noticeable compared to the despicable personality (mazmumah). This shows that the Islamic personality depicted in the novel could serve as the bedrock in spreading of Islamic values and contribute to the personal development of men.


Keywords


Personaliti Islam, Al-Ghazali, mahmudah, mazmumah, nilai Islam. Islamic Personality, Al-Ghazali’s, mahmudah, mazmumah, value of Islam.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.