HJ. LUKIN @ LOKIN, SITI AIDAH BINTI, and ARBA’IYAH MOHD NOOR. 2018. “PENGLIBATAN PERTUBUHAN SUKARELA WANITA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI WANITA DI SABAH, 1968–1998: The Involvement of Women’s Voluntary Organizations in the Socio-Economic Development Programme of Sabah Women, 1968–1998”. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa 27 (September):147-68. https://doi.org/10.51200/manu.v27i.1315.