HJ. LUKIN @ LOKIN, S. A. B., and A. MOHD NOOR. “PENGLIBATAN PERTUBUHAN SUKARELA WANITA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI WANITA DI SABAH, 1968–1998: The Involvement of Women’s Voluntary Organizations in the Socio-Economic Development Programme of Sabah Women, 1968–1998”. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa, vol. 27, Sept. 2018, pp. 147-68, doi:10.51200/manu.v27i.1315.