HJ. LUKIN @ LOKIN, SITI AIDAH BINTI, and ARBA’IYAH MOHD NOOR. “PENGLIBATAN PERTUBUHAN SUKARELA WANITA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI WANITA DI SABAH, 1968–1998: The Involvement of Women’s Voluntary Organizations in the Socio-Economic Development Programme of Sabah Women, 1968–1998”. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa 27 (September 5, 2018): 147–168. Accessed September 27, 2023. https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/MANU/article/view/1315.