(1)
Hussin, R. Pengkomersialan Budaya Orang Sungai Melalui Ekopelancongan: Faktor Kejayaan Dan Limitasi. eJK 2016, 18.