THE FACTORS OF SUBJECTIVE FINANCIAL WELL-BEING OF PUBLIC HEALTH SERVANTS

Authors

  • Ema Nazlinda Nadzri Ministry of Health, Malaysia & Pusat Pengajian Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia
  • Zulnaidi Yaacob Pusat Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia

Keywords:

Financial well-being, financial literacy, financial management, financial behaviour, public health servants

Abstract

Financial well-being has been a subject of interest among policy makers and the public. However, the contributing factors of financial well-being are still inconclusive. This study investigates the relationship between three controllable personal factors and subjective financial well-being among public health employees in Malaysia. The three factors are financial literacy, financial management, and financial behaviour. Data were collected from 100 public health servants through an adapted questionnaire survey. The analysis revealed that financial literacy, financial management and financial behaviour are significant predictors of financial well-being. The implications of this study are also discussed in detail in this paper. This study has expanded the body of knowledge of financial well-being by presenting evidence from public health servants; this niche area has not yet been widely explored in the literature.

Abstrak

Kesejahteraan kewangan telah menjadi subjek minat di kalangan pembuat dasar dan orang ramai. Walau bagaimanapun, faktor penyumbang kesejahteraan kewangan masih tidak dapat disimpulkan. Kajian ini mengkaji hubungan antara tiga faktor peribadi yang dapat dikawal dan kesejahteraan kewangan subjektif di kalangan pekerja kesihatan awam di Malaysia. Ketiga faktor tersebut adalah celik kewangan, pengurusan kewangan, dan tingkah laku kewangan. Data dikumpulkan dari 100 pegawai kesihatan awam melalui tinjauan soal selidik yang disesuaikan. Analisis menunjukkan bahawa literasi kewangan, pengurusan kewangan dan tingkah laku kewangan adalah peramal kesejahteraan kewangan yang signifikan. Implikasi kajian ini juga dibincangkan secara terperinci dalam makalah ini. Kajian ini telah memperluas pengetahuan kesejahteraan kewangan dengan mengemukakan bukti dari pegawaikesihatan awam; bidang niche ini belum banyak diterokai dalam literatur.

Published

2020-12-01

How to Cite

Nadzri, E. N., & Yaacob, Z. (2020). THE FACTORS OF SUBJECTIVE FINANCIAL WELL-BEING OF PUBLIC HEALTH SERVANTS. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 14, 23-33. Retrieved from https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/LJMS/article/view/2864

Issue

Section

Articles