PEMIKIRAN PROPAGANDIKAL SYIAH IMAMIAH: RESENSI KRITIS TERHADAP “SYIAH SEBENAR-BENARNYA AHLU SUNAH NABI” KARYA PROFESOR DR. MUHAMMAD TIJANI AS-SAMAWI

PROPAGANDIST THOUGHT OF THE SHIA IMAMIYAH: CRITICAL RESPONSE TO THE “SHI’AH ARE THE REAL AHLUL-SUNAH” WORK BY PROFESOR DR. MUHAMMAD TIJANI AS-SAMAWI

Authors

  • Nordi Achie Pusat Penataran Ilmu & Bahasa, Kampus Antarabangsa Labuan, Universiti Malaysia Sabah, 87000 Labuan

Keywords:

pemikiran, propaganda, syiah, khalifah, politik Islam, thoughts, shi’ite, caliph, politics of Islam

Abstract

Makalah ini bertujuan menilai semula pemikiran propagandikal Profesor Dr. Muhammad Tijani as-Samawi, menerusi karyanya, Syiah Sebenar-Benarnya Ahlu Sunah Nabi (2007). Kajian ini menggunakan kaedah analisis tekstual (kritikan dokumentatif). Perlu dinyatakan, dalam perkembangan pengaruh Syiah Imamiah di Nusantara, buku ini dinilai penting selepas Dialog Sunnah Syi’ah, Mengapa Aku Memilih Ahlul Bait? dan Akhirnya Kutemukan Kebenaran. Menerusi karyanya ini, at-Tijani membangkitkan pelbagai isu dan persoalan kontroversial tentang Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) dan Syiah Imamiah (SI). Sasaran at-Tijani ialah sahabat Rasulullah (SAW), tokoh ulama dan pemikiran ASWJ. Menerusi kritikan terhadapnya, kita dapat memaparkan beberapa kelemahannya. Persoalannya, apakah pemikirannya berlunaskan prinsip dan praktik kesarjanaan? Setakat manakah pentafsirannya dapat bersifat ilmiah? Adakah pemikirannya memberikan sumbangan penting terhadap cita-cita murni pendekatan antara mazhab (taqarib al-mazahib)? Dalam proses menilai semula pemikiran at-Tijani, kita tidak memihak kepada mana-mana mazhab kerana setiap sarjana berperanan untuk mencari kebenaran hakiki, bukannya mempertahankan sentimen kemazhaban. Untuk menjelaskan kritikan terhadap pemikiran at-Tijani, kita menggarapnya berdasarkan isi-isi tertentu (Penilaian 1, Penilaian 2 dan selanjutnya).

This article is intended to re-evaluate Professor Dr. Muhammad Tijani as-Samawi propaganda thinking through his work, “Shia is the real Ahlu Sunah Nabi (2007)”. This study employs textual analysis as a method (critique documentation). It should be noted, in the development of Shia Imami influence in the Malay Archipelago, this book is critically important after “Dialogue between the Shi’ite-Sunah: Why I Choose the Ahlul Bait?” and “At last I Found the Truth”. In his work, at-Tijani raises several controversial issues and contradictory questions to the Ahlul Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) and the Shia Imamiyah members (SI). His work specifically targeted the Companions of the Prophet (peace be upon him), scholars and ASWJ thinkers. In this paper, the author identifies and reveal some the underlying weakness of his book. The question is, does the basics of his thinking is based on the principles and practices of scholarship? To what extent his interpretation and moral judgement can be held accountable? Does his thoughts contribute to his pure ambition of taqarib al-mazahib? In the process of re-evaluating at-Tijani thinking, the present author did not favor of any sect because it believes that every scholar plays a role to seek the truth instead of preserving “the truth sect”. To explain the criticism of at-Tijani thinking, the present author works on the specific content (Assessment 1, Assessment 2 and so on).

References

A. Hanafi. (2003). Pengantar teologi Islam. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.

Abbas Mutawalli Hammadah. (2001). Sunnah Nabi: Kedudukannya dalam perundangan Islam. Johor Bahru: Jahabersa.

Afzalur Rahman. (1994). Doktrin ekonomi Islam (Jilid I). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Izzuddin al-Bayanuni. (2003). Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Ahmad Zuhdi Ismail. (2008). Imam Ja’far al-Sadiq. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

As-Suyuthi. (2003). Tarikh khulafa. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.

H. Amir Syarifuddin. (2008). Ushul Fiqh (Jilid 1). Jakarta: Kencana.

Ibnu Katsir. (2004). Al-Bidayah wan-Nihayah: Masa Khulafa’ur Rasyidin. Jakarta: Darul Haq.

Ibrahim Ali Sya’wat. (2005). Kesalahan-kesalahan terhadap fakta-fakta sejarah yang perlu diperbetulkan semula. Johor Bahru: Jahabersa.

Ikhsan Ilahi Zhahir (1987) Syiah berbohong atas nama Ahlul Bait. Surabaya: Bina Ilmu

Imam Shahrastani. (2006). Agama dan ideologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kassim Salleh. (1989). Ijtihad: Sejarah dan perkembangannya. Petaling Jaya: Al-Rahaminah.

Muhammad Abdurrahman al-Khumais. (1999). Aqidah empat imam mazhab. Kuala Lumpur: Jahabersa.

Muhammad Nashiruddin al-Albani. (2009). Shahih al-Jami’ ash-Shaghir (Jilid 4). Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.

Muhammad Tijani as-Samawi (2007) Syiah sebenar-benarnya ahlu sunah nabi. Jakarta: Elfaraj Publishing

Musa al-Musawi. (1998). Dedah fahaman Syiah. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Musthafa Murad. (2009). Kisah hidup Umar Ibn Khattab. Jakarta: Penerbit Zaman.

Mustofa Muhammad asy-Syak’ah. (1995). Islam tidak bermazhab. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.

Nordi Achie. (2018). Analisis tipulogi pra-PRU-14 di Sabah: Karekter kosmetik dan komentar kritis. Jurnal Kinabalu, Keluaran Khas PRU14, 223–242.

Subhi Rajab Mahmasani (2009) Falsafah perundangan Islam. Kuala Lumpur: Al- Hidayah

Syed Ahmad Semait. (2006). Sepuluh yang dijamin masuk syurga. Singapura: Pustaka Nasional.

Yusuf al-Qardhawi. (2001). Taubat untuk Allah. Bandar Baru Bangi: As-Syabab Media.

Published

2020-12-22

How to Cite

Achie, N. (2020). PEMIKIRAN PROPAGANDIKAL SYIAH IMAMIAH: RESENSI KRITIS TERHADAP “SYIAH SEBENAR-BENARNYA AHLU SUNAH NABI” KARYA PROFESOR DR. MUHAMMAD TIJANI AS-SAMAWI: PROPAGANDIST THOUGHT OF THE SHIA IMAMIYAH: CRITICAL RESPONSE TO THE “SHI’AH ARE THE REAL AHLUL-SUNAH” WORK BY PROFESOR DR. MUHAMMAD TIJANI AS-SAMAWI. Jurnal Kinabalu, 1. Retrieved from https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/ejk/article/view/2740