Pengaruh Pengetahuan Pedagogi, Pengetahuan Kandungan dan Komitmen Guru Terhadap Kualiti Pengajaran

Authors

  • Abdul Said Ambotang Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah
  • Lena Anuar

DOI:

https://doi.org/10.51200/jpp.v11i1.4279

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh Pengetahuan Pedagogi, Pengetahuan Kandungan dan Komitmen Guru terhadap Kualiti Pengajaran Guru sekolah rendah di Sabah, Malaysia.  Kajian mengaplikasikan kaedah tinjauan dengan menggabungkan teknik persampelan kebarangkalian berstrata, kluster dan rawak mudah. Berpandukan Jadual Krejcie dan Morgan, sampel ditetapkan sebanyak 500 orang. Data dikumpul menggunakan satu set borang soal selidik adaptasi. Analisis deskriptif menunjukkan semua variabel diamalkan pada tahap tinggi. Analisis Ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan bagi semua variabel berdasarkan jantina kecuali pengetahuan pedagogi.  Analisis ANOVA sehala turut menunjukkan terdapat perbezaan signifikan bagi semua variabel berdasarkan pengalaman mengajar.  Analisis Ujian-t menunjukkan tidak  terdapat perbezaan yang signifikan bagi semua variabel berdasarkan lokasi bertugas kecuali variabel pengetahuan kandungan.  Analisis ujian regresi menunjukkan kombinasi sumbangan variabel pengetahuan pedagogi, pengetahuan kandungan  dan komitmen guru adalah sebanyak 73.8% (R2= 0.738) terhadap kualiti pengajaran guru. Analisis SEM berjaya  menunjukkan terdapat hubungan dan pengaruh secara langsung yang signifikan variabel-variabel bebas dengan variabel bersandar. Kajian menyumbangkan satu Model Kualiti Pengajaran Guru yang baharu  dapat mengetengahkan pengetahuan pedagogi, pengetahuan kandungan dan komitmen guru bagi menghasilkan kualiti pengajaran guru. Kajian lanjut dicadangkan berhubung pengaruh pengetahuan pedagogi terhadap amalan  kualiti pengajaran guru berdasarkan teori  baharu seperti kepimpinan transformasi.

Published

2023-02-27