PENULISAN MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY DALAM MAJALAH PENGASUH (1961–2013)

The Works of Muhammad Uthman El-Muhammady in Pengasuh Magazine (1961–2013)

Authors

  • EARNIE ELMIE HILMI Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu.
  • KAMARUDIN SALLEH Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Univertisi Kabangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi.
  • NUR FARHANA ABDUL RAHMAN Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Univertisi Kabangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi.

Keywords:

Muhammad Uthman El-Muhammady, majalah Pengasuh, penulisan, kualitatif, prolifik, Pengasuh magazine, writing, qualitative, prolific

Abstract

Muhammad Uthman el-Muhammady merupakan seorang penulis prolifik yang banyak menyumbang dalam perkembangan pemikiran Islam di Malaysia. Karya-karya beliau lebih banyak dalam bentuk artikel ataupun kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar-seminar yang diadakan di Malaysia. Karya-karya ini dimuatkan dalam jurnal, buku prosiding, majalah dan seumpama dengannya. Artikel beliau sering juga dimuatkan dalam Majalah Pengasuh yang merupakan majalah diterbitkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK). Muhammad Uthman el-Muhammady merupakan antara penyumbang yang paling lama iaitu dari tahun 1961-2013 selama 52 tahun. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis sumbangan penulisan Muhammad Uthman dalam majalah Pengasuh (1961-2013). Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam menganalisis karya-karya beliau dalam majalah ini. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahawa Muhammad Uthman el-Muhammady menepati dengan ciri-ciri seorang penulis prolifik yang sepertimana yang telah diberikan kepada beliau.

 

Muhammad Uthman el-Muhammady is a prolific writer who contributed a lot in the development of Islamic thoughts in Malaysia. His works were mostly written in articles or papers which were presented in seminars in Malaysia. These works were published in journals, proceedings, and magazines, amongst others. His articles were also often published in Pengasuh magazine by the Kelantan Islamic Religious Council (MAIK). Muhammad Uthman el-Muhammady was one of the longest contributors to the magazine for almost 52 years from 1961-2013. This paper aims to analyze the contribution of Muhammad Uthman’s writing in Pengasuh magazine (1961-2013). A qualitative approach was used to analyze his works in this magazine. The results of the analysis concludes that Muhammad Uthman el-Muhammady suits the characteristics of a prolific writer, as he has been described.

Author Biography

KAMARUDIN SALLEH, Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Univertisi Kabangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi.

 

 

References

A. Aziz Deraman. (2018). Majalah Pengasuh dan Persuratan Melayu: Satu analisis retrospektif. Dlm. Hashri Junoh (Ed.). 100 tahun majalah Pengasuh: Peranan dan sumbangan (1918–2018) (pp: 469–500). Kelantan: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Abdul Razak Mahmud. (2010). MAIK: Peranannya dalam bidang keagamaan, persekolahan, dan penerbitan di Kelantan sehingga 1990. Kelantan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

__________. (2018). Satu abad penerbitan MAIK (1917–2017). Dlm. Hashri Junoh (Ed.). 100 Tahun Majalah Pengasuh: Peranan dan Sumbangan (1918–2018), hlm. 1–52. Kelantan: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

__________ (Ed.). (2020). Masjid dalam Islam: Sejarah, Peran dan Kedudukan. Kelantan: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Adli Yaacob. (2017). Konsep sastera Islam mengikut Uthman El-Muhammady. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 1(4), 1–16. http:// gbse.com.my.

Aizan Ali Mat Zin & Siti Hajar Aziz. (2018). Muhammad Uthman El-Muhammady: Analisis sumbangannya dalam bidang penulisan. Jurnal al-Tamadun, 13(2), 55–64. https//doi.org/10.22452/JAT.vol13no2.5.

Ermy Azziaty Rozali, Wan Kamal Mujani & Mohammad Zaidin Mat @ Mohamad. (2017). Majalah Pengasuh dan persoalan khilafah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 14(1), 18–31. https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article /view/193.

Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. (2018). Penerbitan majalah Kelantan: Analisis tulisan Dato’ Yusoff Zaky dalam Majalah Pengasuh. Jurnal al-Tamadun, 13(2), 121–131. https//doi.org/10.22452/JAT.vol13no2.11.

Ismail Mina Ahmad. (2014). Muhammad Uthman El-Muhammady Inteiegensia Muslim kontemporari. Kuala Lumpur: Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (Muafakat).

Lotfi Ismail. (1976). Wawancara ekslusif Lotfi Ismail dengan Muhammad Uthman el-Muhammady: Teman setiap pembaca roh Islam. Siri 1. Petaling Jaya: Penerbitan Ilham.

Md Sidin Ahmad Ishak. (1998). Penerbitan dan percetakan buku Melayu 1807–1960. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Kamil Ab Majid & Ibrahim Majdi Mohamad Kamil. (2018). Tema-tema pemikiran Islam dalam majalah Pengasuh pasca merdeka (1960–2018). Dlm. Hashri Junoh (Ed.). 100 tahun majalah Pengasuh: Peranan dan sumbangan (1918–2018, hlm. 139–172. Kelantan: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Mohd Ammyrul Ashraf Sairan & Shukri Ahmad. (2018). Jejak intelektual dan pemikiran akidah Muhammad Uthman el-Muhammady. Journal of Contemporary of Islamic Studies, 4(2), 99–118. https://jcis.uitm.edu.my.

__________. (2019). Pendakwah Kampung Muhammad Uthman el-Muhammady dalam pemikiran politik. Abqari Journal, 19(1), 91–106. https://doi.org/10.33102/abqari vol19no1.198.

Mohd. Nasir Omar. (2006). Muhammad Uthman El-Muhammady. Dlm. Biografi Tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1408-1428H/11987–2005, hlm. 27–59. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Muhammad Uthman el-Muhammady. (1961). Falsafah ketuhanan Dr. Muhammad Iqbal. Pengasuh. Januari/Februari. Bil. 329, 13–16.

__________. (1978). Peperangan Salib. Pengasuh. Januari. Bil. 434, 40– 43.

__________. (1980). Peranan tasawuf dalam pembentukan jiwa. Pengasuh. Oktober. Bil. 455, 14–19.

__________. (1981). Kepentingan Memahami Sirah Nabawiyyah, Pengasuh. Julai/Ogos. Bil. 461, 47–52.

__________. (1982a). Mengembalikan Masyarakat ke Pangkuan Masjid. Pengasuh. Januari/Februari. Bil. 463, 13–16.

__________. (1982b). Penggunaan Masjid dalam Sejarah Umat Islam” . Pengasuh. Jun. Bil. 464, 20-28.

__________. (1982c). Pendidikan dalam Islam. Pengasuh. September. Bil. 465, 25–28.

__________. (1982d). Keperibadian Muslim ke arah Pembentukan. Pengasuh. September. Bil. 467, 36–39.

__________. (1983a). Zuhud sebagai pendorong pembangunan Ummah. Pengasuh. Januari/Februari/Mac. Bil. 469, 38–41.

__________. (1983b). Peranan guru dalam pembangunan umat. Pengasuh. Julai/Ogos. Bil. 472, 38–45.

__________. (1985a). Akhlak dalam pembangunan Islam. Pengasuh. Februari. Bil. 477, 24– 33.

__________. (1985b). Falsafah ibadah dalam Islam. Pengasuh. Julai/Oktober. Bil. 475, 39– 50.

__________. (1985c). Persuratan Islam di Nusantara. Pengasuh. November/Disember. Bil. 480, 41-47.

__________. (1987a). Syeikh Daud Fatani sebagai seorang ulama (1). Pengasuh. Januari/Mac. Bil. 485, 7–14.

__________. (1987b). Syeikh Daud Fatani sebagai seorang ulama (2). Pengasuh. April/Mei. Bil. 486, 7–14.

__________. (1987c). Di Sekeliling Dunia Islam. Pengasuh.Ogos/September. Bil. 488, 4–5

__________. (1987d). Resolusi Persidangan Puncak Islam yang ke-5. Pengasuh. Oktober/November. Bil. 489, 43–44.

__________. (1988a). Ahli Sunnah wal Jamaah: Satu huraian dari perspektif sejarah dan konsep (1). Pengasuh. Januari/Mac. Bil. 494, 7–15.

__________. (1988b). Punca perselisihan pendapat di kalangan umat Islam (2). Pengasuh. September/Oktober. Bil. 495, 14–19.

__________. (1989a). Siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah (3). Pengasuh. Januari/ Februari. Bil. 496, 9–11.

__________. (1989b). Dasar-dasar yang disepakati Ahli Sunnah wal Jamaah (4). Pengasuh. Mac/April. Bil. 497, 29–33.

__________. (1990). Ajaran Tasawuf Syeikh Abdul Samad al-Palembani (1). Pengasuh. November/Disember. Bil. 507, 22–29.

__________. (1991a). Karya-karya Syeikh Abdul Samad al-Palembani (2). Pengasuh. Januari. Bil. 508, 30–34.

__________. (1991b). Insan dalam huraian Syeikh Abdul Samad al-Palembani (3). Pengasuh. Februari. Bil. 509, 30–34.

__________. (1991c). Kedudukan Tasawuf dalam skima ilmu-ilmu Islam (4). Pengasuh. Mac. Bil. 510, 32–38.

__________. (1991d). Pandangan juling terhadap Tasawuf (5). Pengasuh. April. Bil. 511, 13– 20.

__________. (1991e). Tasawuf: Sumbernya al-Kitab dan Sunnah (6). Pengasuh. Mei. Bil. 512, 31– 33.

__________. (1992). Di sekitar Eidul al-Adha: Maknanya pada hidup umat Islam. Pengasuh. Jun. Bil. 520, 13–23.

__________. (1993). Pengaruh Tasawuf dalam Kesenian dan Kebudayaan Melayu Tradisional. Pengasuh. Mei/Jun. Bil. 527, 50–60.

__________. (1994). Puasa: Beberapa persoalan disekitarnya. Pengasuh. Julai/Ogos. Bil. 534, 56–60.

__________. (1996). Akhlak Si Muslim. Pengasuh. Oktober/November/Disember. Bil. 545, 31–36.

__________. (1998). Institusi masjid yang bersifat futuristik. Pengasuh. Januari/Februari. Bil. 551, 52–60.

__________. (1999a). Islam dan Sekularisma. Pengasuh. Mei/Jun. Bil. 558, 48–60.

__________. (1999b). Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali: tauladan kehidupan, pengajaran, jasa dan pengaruhnya. Pengasuh. Mei/Jun. Bil. 560, 19–30.

__________. (2000). Islam dan Alam Sekitar. Pengasuh. Oktober/November. Bil. 566, 48– 60.

__________. (2003). Epistemologi ahli Sunnah wal Jamaah. Pengasuh. Julai/Ogos. Bil. 581, 44–60.

__________. (2004a). Hubungan Insan dengan Tuhannya: Satu Aspek dari Sumbangan Hamzah Fansuri dalam Persuratan Melayu. Pengasuh. Mei/Jun. Bil. 586, 38-60.

__________. (2004b). Konsep Nur Muhammad di dunia Melayu dalam konteks wacana sunni: Satu pengenalan awal. Pengasuh. Julai/Ogos. Bil. 587, 26–31.

__________. (2004c). Perbincangan tentang punca-punca konsep Nur Muhammad. Pengasuh. September/Oktober. Bil. 588, 33–38.

__________. (2005a). Hadis-hadis berkenaan Nur Muhammad. Pengasuh. Januari/Februari. Bil. 590, 25–42.

__________. (2005b). Nur Muhammad dalam konteks wacana Sunni. Pengasuh. Mac/April. Bil. 591, 34–36.

__________. (2010a). Tauhidic Intellectuality. Pengasuh. Mei/Jun. Bil. 619, 48–60.

__________. (2010b). Signifikan Ulama Kelantan dalam Konteks Nusantara. https://blogtraditionalislam.wordpress.com/2010/08/28/signifikan-ulamakelantan-dalam-konteks-nusantara-2/.

__________. (2012). Satu abad Majlis Agama Islam dan istiadat Melayu Kelantan: Peranannya dalam menjayakan ibadat di Kelantan. Dlm. Mahmud Zuhdi

Abdul Majid, Abdul Razak Mahmud & Nik Safiah Karim (Ed.). Puri Kencana Kecemerlangan Satu Abad:Majlis Agama Islam dan Adat istiadat Melayu Kelantan, hlm. 280–344. Kota Bharu: Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan.

__________. (2013a). Peranan perpustakaan masjid dalam pembangunan dan kemajuan umat di zaman Globalisasi (1). Pengasuh. Januari/Februari. Bil. 626, 11–17.

__________. (2013b). Peranan perpustakaan masjid dalam pembangunan dan kemajuan umat di zaman Globalisasi (2). Pengasuh. Mac/April. Bil. 627, 12–17.

Ummi Zainab Mohd Ghazali & Muhammad Azizan Sabjan. (2018). Sumbangan pemikiran dan perjuangan dakwah Muhammad ‘Uthman El-Muhammady di Malaysia (1943–2013). Akademika, 88(1), 107–119.

Yazilmiwati Yaacob. (2004). Cabaran majalah Pengasuh sebagai medium dakwah. Sunway Academic Journal, 1, 51–64.

Zaidi Hassan. (2013). Ustaz Muhammad Uthman El-Muhammady: Tokoh dakwah yang ditemani bahan bacaan. Pengasuh, Mac-April, 2–11.

Zakaria Stapa. (2014). Ybhg. Ustaz Datuk Muhammad Uthman El-Muhammady. Dlm. Ismail Mina Ahmad. Muhammad Uthman El-Muhammady Intelegensia Muslim Komtemporari (hlm. 162–168). Kuala Lumpur: Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (Muafakat).

__________. (2018). Satu abad majalah Pengasuh: Sumbangan dalam disiplin akhlak dan tasawuf. Dlm. Hashri Junoh (Ed.). 100 Tahun Majalah Pengasuh: Peranan dan Sumbangan (1918–2018) (hlm. 361–468). Kelantan: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Zulkifli Dahalan. (2008). Al-Rahmaniah: Sejarah dan peranan yang pernah dimainkannya dalam aktiviti-aktiviti dakwah Islamiah di Malaysia. Esteem Academic Journal UiTM Pulau Pinang, 4(2), 133–150.

Published

2020-12-31

How to Cite

HILMI, E. E. ., SALLEH, K. ., & ABDUL RAHMAN, N. F. . (2020). PENULISAN MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY DALAM MAJALAH PENGASUH (1961–2013): The Works of Muhammad Uthman El-Muhammady in Pengasuh Magazine (1961–2013). Jurnal MANU , 195. Retrieved from https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/MANU/article/view/2630

Issue

Section

Artikel/Articles