KERANCUAN BAHASA DALAM KARANGAN MURID SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH TUARAN, SABAH

Mixed Language in Essay of Secondary Students in Tuaran District, Sabah

Authors

  • ANNE JEFFREY KIHOB Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah
  • SAIDATUL NORNIS HJ. MAHALI Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah

Keywords:

karangan bahasa Melayu, komunikasi bertulis, sekolah menengah luar bandar, kerancuan bahasa, percampuran bahasa dalaman, percampuran bahasa Inggeris, Malay language essay, written communication, rural secondary school, language mixing, native language mixing, English language mixing

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kepekaan murid sekolah menengah luar bandar di daerah Tuaran, Sabah menggunakan bahasa Melayu yang standard dalam karangan mereka. Sebanyak 70 hasil karangan murid tingkatan empat dari tiga buah sekolah menengah dianalisis satu persatu menggunakan kaedah kualitatif analisis kandungan. Respons bertulis juga diperoleh daripada semua murid untuk mengetahui sebab mereka mencampuradukkan bahasa dalam karangan bahasa Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahawa 55 hasil karangan mengandungi percampuran bahasa. Berdasarkan jumlah tersebut, 14 hasil karangan mengandungi percampuran bahasa dalaman sahaja. 41 hasil karangan yang lain pula mengandungi percampuran bahasa Inggeris. Kemudian, daripada jumlah tersebut, 28 buah karangan mengandungi kedua-dua jenis percampuran bahasa iaitu bahasa dalaman dan bahasa Inggeris. Berdasarkan respons bertulis dan temu bual dengan murid tentang sebab adanya perkataan bahasa Inggeris dalam karangan mereka, percampuran bahasa berlaku kerana keterbiasaan dan tidak mengetahui padanan yang betul dalam bahasa Melayu. Dapatan ini menunjukkan bahawa adanya kelemahan murid menggunakan bahasa Melayu standard dalam komunikasi bertulis untuk menyampaikan sesuatu mesej. Kajian yang dijalankan bermanfaat untuk memberikan maklumat berkenaan tahap penguasaan bahasa Melayu murid sekolah menengah. Guru-guru juga boleh menggunakan maklumat yang diperoleh untuk mencari cara yang sesuai bagi membantu murid meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu yang standard khususnya dalam penulisan karangan.

 

This research was conducted to study the awareness among rural secondary students in Tuaran District, Sabah in using standard Malay in their essays. 70 essays of Form Four sudents from three secondary schools were analysed individually using qualitative content analysis. Written response from all students were also obtained to identify the reasons for
language mixing in their Malay language essays. Findings of this study showed that 55 essays contained language mixes. From this total, 14 essays were found to contain native language mixing. The other 41 essays had mixes with the English language with 28 containing both types of language mixing i.e. native language and English language. Based on the students’ written response and interview feedback on the reasons for the presence of English words in their essays, the language mixing was attributed to habit and being unsure of the correct form of expression in Malay. These findings
pointed to a weakness among students in using standard Malay language in their written communication to convey certain messages. This study is beneficial in terms of providing information on the level of Malay language mastery among secondary school students. Teachers could also utilise the information provided to identify appropriate methods to help students improve their standard Malay language skills particularly in essay writing.

Author Biography

SAIDATUL NORNIS HJ. MAHALI, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia SabahReferences

Abang Patdeli Abang Muhi. (2018). Generasi muda yang peduli bahasa. Pelita Bahasa, 12–15.

Albury, N.J. (2017). Mother tongues and languaging in Malaysia: Critical linguistics under critical examination. Language in Society. Dilayari pada https:/www.cambridge.org/core/terms pada 14 Oktober 2020. https://doi.org/10.1017/

S0047404517000239

Aminudin Mansor. (2018). Bahasa Melayu selepas 61 tahun merdeka. Dewan Bahasa, 24–27.

Andi Irwansyah. (2017). Kemampuan menulis wacana naratif. As-Salam I, VI (1), 59–74.

Asmah Haji Omar. (2008). Ensiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azlinda binti Abd. Rahman. (2013). Bahasa Melayu: Antara peluasan, penyempitan, dan kecelaruan. Journal of Techno Social, 5(1), 11–22.

Corella Anak Stephen, Chemaline Anak Osup & Siti Saniah Abu Bakar. (2017). Faktor campur kod dalam kalangan masyarakat Iban di Sarawak. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 8, 108–115.

Daisy Paul, Noor Aina Dani & Nalmon Goyi. (2020). Kewujudan bahasa antara dalam kalangan pelajar suku Dusun Tindal. MANU, 31(1), 25–50.

Dayang Sufilkawany Ujai & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2017). Pengaruh faktor sosial dalam pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid Iban. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(1), 74–84.

Dayu Sansalu. (2014). Persamaan dan perbezaan sebutan dan makna dalam pelbagai dialek bahasa Kadazandusun. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 134, 446–453.

Etistika Yuni Wijaya, Dwi Agus Sudjimat & Amat Nyoto. (2016). Transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika, 1, 263–278.

Faridah binti Nazir & Tuan Jah binti Tuan Yusof. (2013). Pengantar linguistik Bahasa Melayu. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Fariza Md. Sham, Rohana Tan, Mohd Najib Adun, Azmah Ishak, Hamidah Erman, Rohazaini Hasan, Siti Noraida Sood & Harun Bintang. (2018). Penggunaan bahasa Melayu dalam pengurusan dan pentadbiran di Universiti Kebangsaan

Malaysia. GEMA Online® Journal of Language Studies, 18(1), 176–197.

Fuzirah Hashim, Ahmad Aminuddin Soopar & Bahiyah Abdul Hamid. (2017). Ciri-ciri linguistik bahasa komunikasi atas talian pelajar Malaysia dalam suasana akademik: Kes Universiti Kebangsaan Malaysia. Akademika, 87(1), 231–242.

Hishamudin Isam, Nor Fazilah Noor Din & Mashetoh Abd. Mutalib. (2018). Upaya mendeskripsi kata baharu bukan istilah: Suatu cadangan perancangan. Journal of Human Capital Development (JHCD, 11(1), 50–67.

Jeniri Amir. (2018). Keintelektualan berbahasa Melayu: Cerminan cendekia bangsa. Dewan Bahasa, 4–7.

Kartini Abd. Wahab. (2018). Ciri dan fungsi komunikatif bahasa Melayu Sabah dalam media sosial. Jurnal Komunikasi, 34(4), 58–74.

KPM. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013–2025 (Pendidikan Prasekolah hingga lepas Menengah). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mahendra Aswit Sandra Barata. (2014). Hubungan strategi metakognitif dengan kemampuan menulis karangan sugestif dan ekspositoris siswa kelas X SMK Minhajut Thullab Banyuwangi semester genap tahun pembelajaran 2013/2014. NOSI, 2(7), 700–709.

Mahendran Maniam & Kartheges Ponniah. (2014). Pengaruh bahasa ibunda (Bahasa Tamil) dalam proses pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, 1(1), 54–63.

Masitah Muhammadin, Rohaidah Kamaruddin & Sharil Nizam Sha’ri. (2018). Penggunaan bahasa Melayu pada papan nama premis perniagaan di sekitar Bandaraya Kuala Terengganu. International Journal of the Malay World and Civilisation, 6(1), 41– 0.

Milroy, L & Muysken, P. (1995). Introduction: Code-switching and bilingualism research. In One Speaker, Two Languages: Cross Disciplinary Perspectives on Code-Switching (pp. 1–14). Australia: Cambridge University Press.

Mistirine Radin & M. Al-Muz-zammil Yasin. (2018). Perlaksanaan pendidikan abad ke-21 di Malaysia: Satu tinjauan awal. Jurnal Sains Humanika, 10(3–2), 1–6.

Mohamed Nazul Ismail, Ellyza Karim, Manisah Mohd Shah, Normah Ab. Aziz, Haliza Hamzah. (2014). WhatsApp: Komuniti maya dalam teknologi komunikasi mudah alih. Jurnal Sains Humanika, 3(1), 23–30.

Mohammed Zin Nordin, Mohd Taib Ariffin. Khairul Azam Bahari & Siti Munirah Md. Zukhi. (2014). Analisis kesalahan pengunaan bahasa papan tanda perniagaan. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 134, 330–349.

Mohd Syuhaidi Abu Bakar & Aliffluqman Mohd Mazzalan. (2018). Aliran pertuturan bahasa rojak dalam kalangan pengguna facebook di Malaysia. e-Academia Journal, 7(1), 61–71.

Mohd Syuhaidi Abu Bakar & Nor Audra Dayana binti Dahlan. (2018). Percampuran kod bahasa di dalam Filem: Satu kajian kualitatif terhadap filem J Revolusi (2017). e-Academia Journal, 7(2), 107–121.

Moyer, M.G. (2012). Sociolinguistic perspectives on language and multilingualism in institutions. In Gardner, S. & Martin-Jones, M. (Eds.). Multilingualism Discourse & Ethnography (pp.34–46). UK: Routledge.

Nanik Indrayani. (2017). Penggunaan campur kode dan alih kode dalam proses pembelajaran di SMPN Ubung Pulau Buru. Jurnal Totobuang, 5(2), 299–314.

Nazifah Hamidun, Nor Suhaila Che Pa, Mohd Syamril Aklmar Chek Kassim & Mohd Hasri Ahmad Shukeri. (2017). Workplace communication technology focusing on implementing accurate language in emails. Jurnal Komunikasi, 33(4), 218–233.

Noor Aida Mahmor, Faizah Ahmad & Nasariah Mansor. (2014). Kerancuan bahasa: Cabaran dalam pendidikan negara dan pembinaan negara bangsa.

Prosiding SNAR (Seminar Ketahanan Nasional) Institut Pemikiran Tun Dr Mahathir UUM, 28 Disember 2014, 1–20.

Noor Aida Mahmor, Nasariah Mansor & Faizah Ahmad. (2016). “HaHaHa… Cool Gila Kau Punya Acting Ariana…”: Percampuran Kod dalam Novel “The Wedding Breaker”. Journal of Education and Social Sciences, 4, 192–200.

Noor Aina Dani, Saadah binti Hj. Jaffar, Zuraini bte Seruji & Reduan bin Abang Amir. (2011). Asimilasi bermacam jenis kata Melayu pemilikan etnik Dusun di Sabah. Jurnal Melayu 8, 67–90.

Nor Hashimah Jalaluddin & Adriana Santa Anak Tinggom. (2016). Percampuran kod dalam penulisan karangan bahasa Melayu pelajar Cina: Analisis pragmatik. Jurnal Bahasa, 16(1), 75–93.

Nor Shahila Mansor, Hazlina Abdul Halim, Roslina Mamat & Normaliza Abd Rahim. (2016). Percampuran kod sebagai strategi penyampaian mesej dalam wacana iklan berbahasa Sepanyol. Jurnal Kemanusiaan, 25(1), 70–84.

Nurma Dhona Handayani & Robby Satria. (2018). Content words in insertional code mixing by English students. Journal of English Education, 4(1), 55-66.

Nurul Aishah Mohd Radzi, Normaliza Abd Rahim & Nor Azuwan Yaakob. (2018). Wacana tekstual dalam iklan selebriti. Jurnal Komunikasi, 34(4), 198–213.

Paramasivam Muthusamy. (2017). Komunikasi percampuran kod dalam masyarakat multilingual di Malaysia. Journal of Business and Social Development, 5(1), 36–48.

Rizki Amalia Sholihah. (2018). Kontak bahasa: Kedwibahasaan, alih kode, campur kode, interferensi, dan intergrasi. The 3rd Annual International Conference on Islamic Education, 24–25 Februari 2018, 361–376.

Roksana Bibi Abdullah. (2015). Penyerapan bahasa dalam pertembungan budaya: Kesalingan pinjam meminjam dalam kalangan tiga kelompok masyarakat di Singapura. PENDETA Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu, 6, 137–161.

Siti Rahimah Mustaffa, Raja Masittah Raja Ariffin & Normahdiah Sheikh Said. (2014). Kekeliruan jati diri punca bahasa bercampur aduk. Jurnal Bahasa, 14(1), 134–158.

Syed Mahadzir Syed Ibrahim. (2018). Generasi Y meminggirkan bahasa Melayu? Pelita Bahasa, 8–11.

Teo, K.S. (2006). Kerancuan dalam bahasa Melayu. Jurnal Bahasa, 6(4), 697–712.

Tri Indri Hardini. (2018). Code mixing in E-Commerce on Instagram. UPI 2nd International Conference on Language, Literature, Culture and Education (ICOLLITE 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 257, 364–367.

Published

2020-12-31

How to Cite

JEFFREY KIHOB, A., & HJ. MAHALI, S. N. . (2020). KERANCUAN BAHASA DALAM KARANGAN MURID SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH TUARAN, SABAH: Mixed Language in Essay of Secondary Students in Tuaran District, Sabah. Jurnal MANU , 97. Retrieved from https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/MANU/article/view/2633

Issue

Section

Artikel/Articles