PEMURNIAN TAUHID DI TURKI: ANALISIS TERHADAP USAHA BADIUZZAMAN SAID NURSI

Purification of Tawhid in Turkey: An Analysis of Badiuzzaman Said Nursi’s Efforts

Authors

  • MUHAMMAD SUHAIB AHMAD ZAHIR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM Pulau Pinang, Malaysia
  • MOHD FARID MOHD SHARIF Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM Pulau Pinang, Malaysia

Keywords:

dakwah, pemurnian tauhid, pemikiran Islam, Risalah al-Nur, Said Nursi, da’wah , tawhid purification, Islamic thought

Abstract

Artikel ini membincang dan memperkenalkan usaha pemurnian yang dilakukan oleh Badiuzzaman Said Nursi (1877–1960 M) mendepani permasalahan yang timbul dalam masyarakat Islam di Turki pada awal abad ke-20. Kesan daripada penyerapan nilai dan pengaruh pemikiran luar ketulenan Islam ini telah berjaya mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam aspek kepercayaan dan amalan beragama. Justeru, Said Nursi telah menawarkan penyelesaian kepada permasalahan yang timbul ini dengan melaksanakan langkah pemurnian terhadap tauhid dalam masyarakat. Dengan kata lain, artikel ini merupakan analisis usaha Said Nursi terhadap pemurnian tauhid dalam melaksanakan tuntutan dakwah di Turki. Bagi mencapai tujuan tersebut, metode analisis sejarah akan digunakan untuk membincangkan usaha Said Nursi dan mengemukakan penelitian kritikal terhadap usahanya menyelamatkan tauhid umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Hasil daripada analisis ini akan memperlihatkan bahawa Badiuzzaman Said Nursi merupakan seorang tokoh dakwah yang memberi sumbangan terhadap pemurnian tauhid dalam dunia Islam di samping boleh digunakan sebagai sebuah garis panduan kepada para agamawan, pendakwah dan penyelidik mengetengahkan pemurnian tauhid sebagai usaha dakwah yang penting terhadap masyarakat pada hari ini.

 

This article discusses and introduces the efforts of Tawhid purification undertaken by Badiuzzaman Said Nursi (1877–1960 AD) to address emergent problems within the Turkish Muslim community in early 20th century whereby the absorption of values and thought outside the authenticity of Islam had successfully influenced society thinking in terms of religious beliefs and practices. Said Nursi therefore offered a solution to this problem by implementing measures to purify tawhid in society. This article analyses his efforts in tawhid purification in the implementation of da’wah dictates in Turkey. To achieve this goal, the historical analysis method is utilised to discuss the efforts of Said Nursi and present critical
examination of his efforts to save the tawhid of Muslims and ensure they return to the true teachings of Islam. The results of this analysis highlight Badiuzzaman Said Nursi as a da’wah figure who contributed to tawhid purification in the Islamic world. The findings at the same time could be used as guidelines for the religious, preachers and researchers to propose tawhid purification as an important da’wah effort in society today.

References

Abdul Rahman, H. (2019). Ensiklopedia Sejarah Turki, Jilid 3. Petaling Jaya: Hijjaz Records Publishing.

Aizam M., M. (2013). Diskusi isu aqidah & pemikiran semasa di Malaysia. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Al-Attas, S. M. (2020). Islam dan sekularisme. Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zarith Sofiah (RZS-CASIS).

Alkan, J. (2016). Eksistensi Tuhan menurut Said Nursi. Manthiq: Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam, 1(1), 35–42.

Asrie S. M. (2018). Evolusi gerakan penyelewengan dalam Islam. Rawang: Karya PiS Sdn. Bhd.

Faiz, M. (2016). Konsep integrasi sosial: Kajian pemikiran Said Nursi. AKADEMIKA, 21(2), 213–228.

Faiz K., M., & Ibnor, A. I. (2016). Wahdat al-Wujud dan kewalian menurut Said Nursi menerusi karyanya Risale-i Nur. Jurnal Hadhari, 8(2), 245–258.

Hasrul, S., Muhammad Rashidi, W., & Mohd Shaifulbahri, A. (2018). Ketokohan Badiuzzaman Said Nursi dalam aspek akidah. Dlm. Rahimah, A. Fadzli, M. Mohamad Zaidin, & M. L. Hanif (Ed.). Badiuzzaman Said Nursi: Penerus

Peradaban Insan.

Ihsan, I. (2018). Ajaran salah dalam tarekat. Syihabudin Ahmad (Terj.). Selangor: Santai Ilmu Publication.

Ismail, A. (2020). Tasawuf dan tragedi: Kritik kebudayaan perspektif Syed Muhammad Naqiub Al-Attas. Yogyakarta: Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara.

Khalis I., M., & Roslan, M., M. N. (2018). Perkembangan Islam di Turki menerusi

pendekatan politik: Satu soroton sejarah. Online Journal Research in Islamic

Studies, 5(2), 17–34.

Khoirul, M, H. A. (2016). Dakwah lintas iman sebagai upaya harmonisasi agama perspektif Badiuzzaman Said An-Nursi. Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 4 (2), 303–318.

Makmor, T. (2019). Asas teologi dan falsafah politik Muslim. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Muaz, M. N., M. Solahuddin, S., M. Norazri, M. Z., M. Paidi, N., & M. Yusra, A. (2018). Hubungan kenabian dalam disiplin ilmu falsafah dan tasawuf menurut Badiuzzaman Said Nursi. E-Journal of Islamic Thought and Understanding, 1(1), 42–53.

Nursi, B. S. (2014a). Khutbah Syamiyah: Manifesto kebangkitan umat Islam. (Fauzi Faisal Bahreisy, Terj.) Banten: Risalah Nur Press.

__________. (2014b). Mukjizat Al-Quran: Ditinjau dari 40 aspek kemukjizatan. (Fauzi Faisal Bahreisy, Terj.) Jakarta: Risalah Nur Press.

__________. (2014c). Kumpulan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Fauzi Faisal Bahreisy (Terj.) Banten: Risalah Nur Press.

__________. (2016). Sunnah nabi: Pedoman hidup Muslim sejati. (Fauzi Faisal Bahreisy, Terj.) Jakarta: Risalah Nur Press.

__________. (2017). Al-Maktubat. Fauzi Faisal Bahreisy (Terj.) Banten: Risalah Nur Press.

__________. (2018). Al-Lama’at. Fauzi Faisal Bahreisy & Joko Prayitno (Terj.) Banten: Risalah Nur Press.

__________. (2020). Biografi Badiuzzaman Said Nursi. Saifullah Kamilie (Terj.) Banten: Risalah Nur Press.

Safri, A. M., Rahimah E., Zaidin M. M., Nik Murshidah, N. D., & Berhanundin, A. (2017). Said Nursi’s theological thought in the light of Sunni doctrine. Pertanika Journal Social Sciences & Humanities, 25(S), 71–78.

Sakinah, S., & Azwira, A. A. (2011). Konsep Al-Tafsiyah (Pemurnian) akidah dalam sunnah Nabawiyah. Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran, 483–498.

Shahriza, M., & S. Hadzrullatfi, S. O. (2018). Tajdid dalam pemikiran Sufi menurut Badiuzzaman Said Nursi. Dlm. Rahimah, A. Fadzli, M. Mohamad Zaidin, & M. L. Hanif (Ed.). Badiuzzaman Said Nursi: Penerus peradaban insan.uala Terengganu: Penerbit UniSZA.

Suhayib. (2013). Pemikiran Tasawuf Said Nursi dalam pemberdayaan politik (Al-Tamkin Al-Siyasi) masyarakat Muslim di Turki: Studi atas Kitab Al-Matsnawi An-Nuri). An-Nida’, 38 (1), 60–68.

Wan Rashidah, H. W. (2015). Sketsa pemikiran Badiuzzaman Said Nursi dalam metode da’wah Bi Al-Kitabah: Analisis kitab risalah Al-Nur. Proceedings of ICIC2015 - International Conference on Empowering Islamic Civilzation in the 21st Century, 634–646.

Yazid, A. Q. (2006). Syarah ‘Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Pustaka Imam asy-Syafi’i.

Yildizeli, F. B. (2016). W. E. Gladstone and British policy towards the Ottoman Empire. Tesis PhD (tidak diterbitkan). University of Exeter, Exeter, England.

Zaidin, M. (2003). Bediuzzaman Said Nursi: Sejarah perjuangan dan pemikiran. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zaidin M., M., Mustafa Hassan, K., & Sofiyuddin, Y. (2017). Menangani konflik peradaban melalui pintu dialog menurut pemikiran Badiuzzaman Said Nursi. The International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society (Islac 2017), 1194–1206.

Published

2020-12-31

How to Cite

AHMAD ZAHIR, M. S. ., & MOHD SHARIF, M. F. . (2020). PEMURNIAN TAUHID DI TURKI: ANALISIS TERHADAP USAHA BADIUZZAMAN SAID NURSI: Purification of Tawhid in Turkey: An Analysis of Badiuzzaman Said Nursi’s Efforts. Jurnal MANU , 217. Retrieved from https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/MANU/article/view/2703

Issue

Section

Artikel/Articles